Bahnbelegung (Gesamt) Winter 2018/2019

Veröffentlichungsdatum
Geschrieben von Jürgen Vetter Zugriffe: 3261

Montag:

Uhrzeit LB1 LB2 LB3

Kraft-
raum
16.30 - 17.00  PK  LK A  LK A    
17.00 - 17.30  PK  LK A  LK A    
17.30 - 18.00  PK  LK A  LK A    
18.00 - 18.30
       
18.30 - 19.00

     
           

QB1-8 QB9-10 QB11-12 QB13-20  
19.00 - 19.30 Waba  FK  NK Waba  
19.30 - 20.00 Waba  FK  NK Waba  
20.00 - 20.30 Waba  FK  NK Waba  
20.30 - 21.00 Waba  FK  NK Waba  

 

Dienstag:

Uhrzeit LB1 LB2 LB3 LB4 LB5-10 Kraft-
raum
6.00 - 6.30  LK A          
6.30 - 7.00  LK A          
7.00 - 7.30  LK A          
             
16.30 - 17.00  NK  NK  PK      
17.00 - 17.30  NK  NK  PK      
17.30 - 18.00  NK  NK Nixen +
Wassermann
     
18.00 - 18.30  FK  LK A

Nixen +
Wassermann

     
18.30 - 19.00  FK  LK A  LK B      
19.00 - 19.30  FK  LK A  LK B      
19.30 - 20.00 Masters
Techniktraining
 LK A  LK B
     
20.00 - 20.30 Masters
Techniktraining
Masters
Techniktraining
Waba
Schwimmen
Waba
Schwimmen
   
20.30 - 21.00 Masters
Techniktraining
Masters
Techniktraining
Waba
Schwimmen
Waba
Schwimmen
   
21.00 - 21.30 Waba Waba Waba Waba Waba  
21.30 - 22.00 Waba Waba Waba Waba Waba  

 

Mittwoch:

Uhrzeit LB1 LB2   Kraft-
raum
16.30 - 17.00  LK A      
17.00 - 17.30  LK A      
17.30 - 18.00  LK A      
18.00 - 18.30        
18.30 - 19.00        
19.00 - 19.30        
         
  QB1-9 QB10-11 QB12-20  
19.00 - 19.30 Waba      
19.30 - 20.00 Waba      
20.00 - 20.30 Waba Waba    
20.30 - 21.00 Waba Waba    
21:00 - 21:30 Waba Waba Waba  
21:30 - 22:00 Waba Waba Waba  

 

Donnerstag:

Uhrzeit LB1 LB2 LB3 Kraft-
raum
16.30 - 17.00  NK  PK Schwimmen offen  
17.00 - 17.30  NK  PK Schwimmen offen  
17.30 - 18.00  NK  LK A  LK B  
18.00 - 18.30  FK  LK A  LK B  
18.30 - 19.00  FK  LK A  LK B  
19.00 - 19.30  FK  LK A    
19.30 - 20.00  FK Waba
Schwimmen
   
20.00 - 20.30 Waba
Schwimmen
     
20.30 - 21.00 Waba
Schwimmen
     

 

Freitag:

Uhrzeit LB1 LB2 QB1-2 QB3-4 QB5+6 QB7+8 QB9+10 QB11 QB12 QB13-14 QB15-20 Kraft-
raum
16.30 - 17.00  NK  FK                    
17.00 - 17.30  NK  FK                    
17.30 - 18.00  NK  FK                    
                         
18.00 - 18.30     Enten Delphine 1 Wale 1 Haie Fische Nixen +
Wassermann
Nixen +
Wassermann
Mutter + Kind Waba Jugend  
18.30 - 18.45     Enten Delphine 1 Wale 1 Haie Fische Nixen +
Wassermann
Nixen +
Wassermann
Mutter + Kind Waba Jugend  
18.45 - 19.00     Enten Delphine 2 Wale 2 Haie Fische Nixen +
Wassermann
Nixen +
Wassermann
Mutter + Kind Waba Jugend  
19.00 - 19.30     Enten Delphine 2 Wale 2 Waba
Blubb *
 LK A  LK B Masters
Techniktraining
Waba Waba  
19.30 - 20.00     Waba Waba Waba Waba
Blubb *
 LK A  LK B Masters
Techniktraining
Waba Waba  
20.00 - 20.30     Waba Waba Waba Waba
Blubb *
 LK A  LK B Masters
Techniktraining
Waba Waba  
20.30 - 21.00     Waba Waba Waba Waba
Blubb *
 LK A  LK B Masters
Techniktraining
Waba Waba  

Blubb * Nur falls Samstag Wasserballspiele stattfinden

Samstag:

Uhrzeit LB1 LB2 LB3 Kraft-
raum
09.00 - 10.00  FK  FK    
10.00 - 10.30  FK  FK    
10.30 - 12.00  LK A  LK A    
12.00 - 12.30  LK A  LK A    
         
  QB 1-10 QB 11 QB 12  
17.00 - 17.30 Aquaball* Aquaball*  LK A*  
17.30 - 18.00 Aquaball* Aquaball*  LK A*  
18.00 - 18.30 Aquaball* Aquaball*  LK A*  
18.30 - 19.00 Aquaball* Aquaball*  LK A*  

 * nur falls kein Wasserballspiel stattfindet